หน้าตาที่เปลี่ยนไปของ Market Capitalization

Fintech (Thailand) > Algo Trading Forum  > หน้าตาที่เปลี่ยนไปของ Market Capitalization

หน้าตาที่เปลี่ยนไปของ Market Capitalization

Market Capitalization (Market Cap) คือมูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้น ซึ่งคำนวณโดยการเอาราคาปิดของหุ้นคูณกับปริมาณของหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน SET มี Market Cap ของหุ้นสามัญทุกตัวรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 14 ล้านล้านบาท โดยที่ Market Cap นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของตลาด การเพิ่มทุน และ IPO ที่ทยอยมีเข้ามาเรื่อยๆ

Market Cap 1995-2007

จาก Market Cap รวมของ SET เราควรแบ่งตัวเลขออกมาเป็นราย Sector เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในภาพรวมของเศรษฐกิจว่ากลุ่มธุรกิจใดมีความสำคัญบ้าง ซึ่งกลุ่มพลังงาน (ENERG) และกลุ่มธนาคาร (BANK) เป็น Sector ที่ใหญ่ที่สุดมาโดยตลอด ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อ SET Index เนื่องจาก SET Index มีการคำนวณโดยถ่วงน้ำหนักตาม Market Cap อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำหนักของ ENERG นั้นลดลงตามไปด้วย เมื่อเราเปรียบเทียบข้อมูลล่าสุด (14 กันยายน 2016) กับข้อมูลเมื่อสิ้นปี 2007 เราจะพบว่าน้ำหนักของ ENERG ลดลงจาก 33% เหลือ 16% ในขณะที่ BANK มีน้ำหนักที่ค่อนข้างคงที่ ส่วน Sector อื่นๆ มีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม COMM, TRANS, FOOD และ HELTH ส่งผลให้น้ำหนักของ Market Cap ทั้งตลาดมีความสมดุลมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน สังเกตได้จากรูปด้านล่างซึ่ง Chart ทางด้านขวามีความสมดุลมากกว่า Chart ทางด้านซ้ายอย่างเห็นได้ชัด

Market Capitalization by Sector

market-cap-07-16

ความสมดุลในน้ำหนักของ Market Cap จะส่งผลให้ความผันผวนของ SET Index ลดลง และทำให้การลงทุนในกลยุทธ์ที่เกาะกับ SET Index มีความน่าสนใจมากกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านทางหุ้นสามัญ, ETF หรือกองทุนรวม เนื่องจาก Passive Portfolio ของเรานี้จะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นนั่นเอง

ชลเดช เขมะรัตนา

CHONLADET  KHEMARATTANA
Chief Executive Officer
FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED