Market Cap Tag

Fintech (Thailand) > Posts tagged "Market Cap"
Market Capitalization (Market Cap) คือมูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้น ซึ่งคำนวณโดยการเอาราคาปิดของหุ้นคูณกับปริมาณของหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน SET มี Market Cap ของหุ้นสามัญทุกตัวรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 14 ล้านล้านบาท โดยที่ Market Cap นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของตลาด การเพิ่มทุน และ IPO ที่ทยอยมีเข้ามาเรื่อยๆ