FinInspiration: เศรษฐกิจพอเพียง

 

           เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แอดมินจึงอยากจะน้อมนำ คำพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

 

           เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยมาเนิ่นนานกว่า ๔๐ ปี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

           ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของท่านจึงเป็นที่มาของนิยาม “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” ซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่กับเราในชีวิตประจำวัน หากเรารู้ความหมายและหลักการของปรัชญานี้อย่างแท้จริง

– ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

– ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

– การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว

           โดยปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน

– ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการประกอบการงาน

– คุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ

           ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงมุ่งเน้นให้เราสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังเงินของแต่ละบุคคล โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็สามารถแบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนก็ได้

           ทว่าในปัจจุบัน การดำรงชีวิตแบบสังคมทุนนิยมได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้ผู้คนเกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่เกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ความสวยความงาม การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น ดังนั้น เมื่อคนเริ่มไม่มีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น การกู้หนี้ยืมสินจึงเกิดขึ้น จนเกิดเป็นวัฏจักรที่จะไม่สามารถหลุดออกมาได้ หากเราไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิตให้รู้จักพอเพียงนั่นเอง

 

Cr. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และ “คำปรารภ” ใน คำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

.

.

Follow us on

Line: @fintechthailand

Instagram: fintechthailand

 

#FinInspiration

#ในหลวงรัชกาลที่๙

#Fintech

#FintechThailand