Terms & Policy

Fintech (Thailand) > Terms & Policy

Terms & Policy

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย)  จำกัด (“บริษัท”) จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาและสาระที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ท่านไม่อาจกระทำการใดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่และภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท สงวนสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการลงทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น

บริษัทไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใด ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองเงื่อนไขใด ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใด แม้ว่าบริษัท กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัท ให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดหรือตราสารทางการเงินหรือตราสารทุนอื่น หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนซึ่งผู้ลงทุนใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นพื้นฐาน รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน

ลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัท ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ตลอดจนบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใดที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของบริษัท

การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

บริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ เป็นต้น บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และหุ้นส่วนผู้ให้บริการของบริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป ได้แก่ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของบริษัทและลูกค้าอื่น บริษัทไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ บริษัทจะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่อบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การเยี่ยมชม การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการให้ข้อมูลใดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการแสดงว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัท และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ จากบริษัท ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัท โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

Contact Us
FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
6th Floor, Zuellig House Building, 1-7 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel. +662 107 1664

Copyright© 2016-2018  Fintech (Thailand) Company Limited. All rights reserved.

สนใจข้อมูลด้านการลงทุน ติดต่อหาเรา